Twój koszyk jest pusty ZalogujZarejestruj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

F.H.U. BIUROS Agnieszka Szmyd

SŁOWNICZEK:

Sprzedawca - F.H.U. BIUROS Agnieszka Szmyd z siedzibą w Chorkówka 155a, 38-458 Chorkówka, NIP 6842065701, REGON 362586560, e-mail: biuro@biuros.com, nr telefonu (13) 4924331, 690-007-993.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego BIUROS.

Sklep internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.biuros.com, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego towar.

Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie i uwidocznione na stronie internetowej Sklepu.

Cena - cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczania Towaru.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Koszt dostawy - koszt związany z dostarczeniem Towarów zamówionych ze Sklepu do miejsca wskazanego przez Klienta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

I. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.biuros.com prowadzony jest przez F.H.U. BIUROS Agnieszka Szmyd z siedzibą w Chorkówka 155a, 38-458 Chorkówka, NIP 6842065701, REGON 362586560, e-mail: biuro@biuros.com, nr telefonu (13) 4924331, 690-007-993.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego BIUROS, dostępnego pod adresem internetowym biuro@biuros.com.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie Towarów, były najbardziej jak to możliwe, zgodne z rzeczywistością. W przypadku zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta, Sprzedawca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Klienta i umożliwienia wycofania Zamówienia.
 5. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.
 6. Sklep internetowy działający pod adresem www.biuros.com prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Informacje podane w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
 3. Klient zobowiązany jest do:
  a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;
  c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
  d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 4. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego.
  Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania Zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a Zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.

III. Składanie zamówień

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.biuros.com. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. F.H.U. BIUROS Agnieszka Szmyd zastrzega sobie prawo do wykluczenia dni roboczych z naliczania okresu dostawy (np. w okresie świątecznym) o ile informacja taka została uprzednio przedstawiona na stronie lub w potwierdzeniu Zamówienia.
 3. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia na stronie www.biuros.com. Podczas składania Zamówień wymagane jest uzupełnienie:
  a) nazwy, koloru i ilości Towaru
  b) imienia i nazwiska Klienta bądź odbiorcy
  c) dokładnego adresu dostawy
  d) numeru telefonu i adresu e-mail Klienta
 4. Otrzymanie złożonego Zamówienia jest potwierdzone przez Sprzedawcę drogą e-mail, na wskazany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu.
 5. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania Zamówienia, zamówione Towary są dostępne w magazynie Sprzedawcy. W razie niemożności zrealizowania Zamówienia, z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, nie będzie ono zrealizowane, o czym Klient zostanie poinformowany.
 6. Złożenie Zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji Zamówienia, w przypadku wystąpienia błędu (np. w cenie, opisie towaru) na stronie internetowej Sklepu, lub gdy podane przez Klienta dane w Formularzu Zamówienia są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich autentyczności lub jeżeli płatność za Towar oraz Koszty dostawy nie zostaną uiszczone przez Klienta w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia.
 7. Sprzedawca do każdego zamówienia wystawia dokument sprzedaży - paragon lub na życzenie Klienta fakturę VAT. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w Formularzu Zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.
 8. Od chwili złożenia Zamówienia do chwili wystawienia dokumentu sprzedaży, Klient ma prawo anulowania lub zmiany Zamówienia lub zmiany danych koniecznych do wystawienia faktury. Anulowanie lub zmianę Zamówienia należy zgłosić e-mailem lub telefonicznie. Od chwili wysłania Towaru Klient nie może anulować lub zmieniać Zamówienia.

IV. Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  a) podawane są w złotych polskich,
  b) zawierają podatek VAT (ceny brutto)
  c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 3. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
  a) gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem)
  b) przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek F.H.U. BIUROS Agnieszka Szmyd w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia, spowoduje anulowanie Zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:
  Właściciel rachunku: F.H.U. BIUROS Agnieszka Szmyd ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna
  Numer rachunku: 57 1050 1458 1000 0092 1650 2295
  c) kartą kredytową.
 4. Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. Za promocje uznaje się również ceny promocyjne we wszelkiego rodzaju portalach niezależnych oraz porównywarkach cenowych.

V. Realizacja zamówień

 1. Sprzedawca będzie realizował dostawy Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według złożonych Zamówień za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. Szczegółowe warunki dostaw reguluje regulamin wskazanych firm kurierskich, dostępny na stronach internetowych poszczególnych kurierów.
 2. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od:
  a) wybranego przez Klienta sposobu płatności - w przypadku wyboru opcji "przedpłaty" realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę;
  b) dostępności Towaru;
  Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji Zamówienia.
 3. Kupujący określi w Zamówieniu preferowany termin dostawy Towarów. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby dostarczyć Towar w preferowanym przez Kupującego terminie. Jeżeli dostarczenie Towaru w preferowanym przez Kupującego terminie nie jest możliwe, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego i wyznaczy nowy termin. Niedostarczenie Towaru przez Sprzedającego w preferowanym przez Kupującego terminie nie upoważnia Kupującego do rozwiązania Umowy, odmowy przyjęcia dostawy lub wysuwania roszczeń o zwrot wydatków, odszkodowanie lub innych roszczeń z tego tytułu.
 4. Koszty dostawy wyliczane są automatycznie na podstawie zawartości koszyka. Zamówiony przez Klienta towar wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej oraz dostarczamy do Paczkomatów InPost. Każdy zamówiony u nas towar można także odebrać osobiście w siedzibie firmy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczania opłaty za podlegające zwrotowi palety, kontenery, które zostały zniszczone lub które nie zostały zwrócone przez Kupującego.
 6. Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie Towaru w przypadku gdy dane adresowe podane przez Klienta są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie zamówionego Towaru po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotu przesyłki jest możliwe po dokonaniu ponownej wpłaty za wysyłkę oraz pokryciu kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo dotyczy przypadku gdy Klient nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona odesłana do Sprzedającego.

VI. Zwrot towaru

 1. Klientowi, który jest konsumentem i zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, w stosunku do umów w wyniku których zobowiązanie konsumenta przekracza kwotę pięćdziesięciu złotych, przysługuje zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. nr 827.) prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.
 3. Zwracany Towar powinien być dostarczony Sprzedawcy na adres: F.H.U. BIUROS Agnieszka Szmyd, Chorkówka 155a, 38-458 Chorkówka oraz powinno być do niego załączone oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest pod adresem www.biuros.com w zakładce Regulamin.
 4. Zwrot towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.
 5. Klient powinien zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 6. Zapłacona przez Klienta należność zostanie zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego Towaru i potwierdzeniu przez Sprzedawcę zasadności dokonania zwrotu. Zwrot uiszczonych należności dokonany będzie na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nr konta bankowego Klienta.
 7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  d) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@biuros.com.
 2. Do reklamacji Towarów zakupionych w Sklepie, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Jeżeli zakupiony wysyłkowo Towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka wynikła z wady tkwiącej uprzednio w Towarze.
 4. W sytuacji zakupu Towaru przez konsumenta zastosowanie będzie mieć ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) nakładająca odpowiedzialność Sprzedawcy z wad rzeczy sprzedanej oraz niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niezgodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. W myśl ustawy, Sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi, gdy kupujący o wadzie towaru wiedział w chwili zawarcia umowy. Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest istotna, może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W takim przypadku Sprzedawca rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia jej wpłynięcia.
 5. Zgłoszenie Reklamacji, rozpocząć należy od kontaktu ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: biuro@biuros.com, lub nr telefonu (13)4924331 i podaniem przyczyny reklamacji. Następnie po ustaleniu ze Sprzedawcą sposobu wysyłki należy odesłać reklamowany produkt na adres z którego nadany został Towar wraz z informacją identyfikującą zakup i opisem stwierdzonych wad lub niezgodności z umową.
 6. Przesłany w ramach reklamacji Towar powinien w miarę możliwości posiadać oryginalne opakowanie i zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Do przesłanego Towaru powinien być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną informacją od kiedy dana usterka występuje. Powyższe umożliwi szybszą realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu rękojmi, gwarancji lub niezgodność towaru z umową). Do reklamowanego Towaru należy dołączyć oryginał bądź kserokopię gwarancji, jeżeli została wydana oraz dokument zakupu.
 7. Jeżeli dostarczony w ramach reklamacji Towar okaże się pozbawiony wad, koszty jego przesyłki poniesie Klient.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu www.biuros.com są przetwarzane przez F.H.U. BIUROS Agnieszka Szmyd z siedzibą w Chorkówka 155a, 38-458 Chorkówka. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  a) realizacji umowy,
  b) jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.biuros.com.
 2. Sprzedawca przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdemu Klientowi po zarejestrowaniu się przysługuje wgląd do swoich danych oraz możliwość ich zmiany. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

XIX. Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2016r.

FORMULARZ ZWROTU
FORMULARZ REKLAMACJI

Pilot Pentel Uni Esselte Durable Dalpo Rystor
Masz pytania? Zadzwoń
13 49 242 08